Postanowienia ogólne
§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Fundacji Novis Plus dostępnego pod adresem www.fundacjanovisplus.org
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
 • Usługodawca” – Fundacja Novis Plus z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000656736; adres poczty elektronicznej –biuro@fundacjanovisplus.org
 • Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy Fundacji Novis Plus, którego celem jest:
 • – Informowanie o celach i działaniach Fundacji Novis Plus;
 • – Publikowanie informacji dotyczących działalności Fundacji Novis Plus
 • Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 • Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
 • Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

Akceptacja Regulaminu
§2

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.fundacjanovisplus/regulamin

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3

 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
 • przeglądarki internetowej Safarii, Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • osiadania adresu email,
 • włączonej obsługi „cookies”.

Użytkownik
§4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

Usługi
§5

 1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności Fundacji Novis Plus.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §16, która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika.

Serwis świadczy następujące Usługi:

 • dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
 • możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów,

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§6

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Ochrona prywatności i dane osobowe
§7

 1. W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

Przerwy w działaniu Serwisu
§9

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§10

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro@fundacjanovisplus.org lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§11

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

Zmiany regulaminu
§12

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa
§13

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§14

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.03.2020